Feltundersøkelser


Grunnundersøkelser gir informasjon om lagdeling, dybde til berg, om massene består av sand, grus eller leire og så videre, samt de geotekniske egenskapene til løsmassene.

Grunnundersøkelser kan oppfattes kostbare, men de gir som regel deg lavere totale kostnader i byggeprosjektet, og du kan unngå kostbare skader i etterkant. God informasjon om grunnforholdene gjør at vi kan prosjektere de riktige løsningene med mindre usikkerhet. Vi har et tett samarbeid med Lingen Grunnboring for grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser med borerigg


Grunnundersøkelser med geoteknisk borerigg gjøres både på sjø og land, og gir den beste informasjonen om grunnforholdene.

Vi starter ofte med totalsonderinger for å finne relativ styrke på løsmasser, lagdeling og dybde til berg. Er det snakk om faste masser kan dette være tilstrekkelig. Ved mindre faste masser tar vi prøver som analyseres på laboratoriet. Vi kan også teste styrke på løsmasser i felt med blant annet avanserte sonder som trykksonderinger.

Prøvegraving


Prøvegraving er en enklere form for grunnundersøkelser som gjøres med gravemaskin. Forventer vi faste grunnforhold eller kort dybde til berg, kan dette være et godt valg. For å støtte lokalt næringsliv og redusere transporttid foretrekker vi å bruke lokale graveentreprenører. De graver groper i bakken, og så registrerer vi type løsmasser, lagdelinger, grunnvann og dybde til berg.

Deretter tar vi ut prøver til tester i geoteknisk laboratorium. Prøvegraving kan ikke benyttes dersom det er usikkerhet om løsmassene er under maksimal gravedybde eller der det er behov for kvalitetsprøver til laboratoriet.

Feltundersøkelse referanseprosjekt


Lergrovik Eiendom