Støttekonstruksjoner


En rekke støttekonstruksjoner kan brukes ved behov for å grave eller fylle ut skråninger som er brattere enn kravet til stabilitet tillater. Spunt, jordnagling, tørrmur i naturstein, støttemurer i betong er noen av støttekonstruksjonene. Ulike grunnforhold og problemstillinger har forskjellige løsninger.

Spunt


Klassisk spunt med Z- eller U profiler i stål er ofte en kostnadseffektiv løsning der en trenger å etablere en loddrett graveskråning. Ved høye skråninger kan en bruke forankringsstag til å stive av.

Dersom det er mye stein, blokk og faste løsmasser, kan en egnet variant være rørspunt. Denne består av borede stålrør med noe avstand mellom hvert rør. Rørene kan stives av innvendig med bjelker, og de kan stives av med forankringsstag dersom en har høye skråninger.

Støttemurer i stein eller betong


Støttemurer er mye brukt mot veier, parkeringsplasser, fortau og som bratte avslutninger på fyllinger. Murer kan etableres med naturstein, betongstein og betongelementer for å gi ønsket uttrykk. Etablering av støttemurer krever at du har en stabil skråning bak muren i anleggsfasen. Derfor er de ikke nødvendigvis egnet hvis du ønsker å grave inn i en bratt skråning.

Jordnagling


I bratte skråninger i faste løsmasser kan jordnagling være et godt valg hvis du ønsker å gjøre skråningen enda brattere. Metoden består i å etablere et kraftig nett mot terreng, som holdes på plass med forankringsstag. Metoden kan benyttes ved ulike terrenghelninger, opp til tilnærmet vertikal skråning. Det finnes ulike systemer for avslutning på jordnaglingen, den kan til og med etableres med beplantning fremst.

Referanseprosjekter støttekonstruksjoner


Tilsving Elverum